Internships

Internship for students (InAquaCity)

Duration of internship: March – September 2020.
A number of positions: Up to 2.
Expected commitment: Up to 8 hours per week.

Expected skills and interests:

 • First-degree (Bachelor) studies (preferably Faculty of Geoengineering, Mining, and Geology or Faculty of Environmental Engineering);
 • Ability to work independently and analyze interdisciplinary sources of knowledge;
 • Basic knowledge in the field of hydrogeology, hydrology, water management;
 • Fluency in English (B2 level);
 • Creativity and curiosity, willingness for self-development, openness to new experiences and willingness to acquire new knowledge and skills;
 • Ability to complete tasks on time;
 • Interest in sustainable development goals and water resource depletion issues due to climate change;
 • Willingness for scientific development and continuation of the chosen path at master’s studies.

We offer:

 • Cooperation in the project with practical application in the economy (more information here);
 • Possibility of realization an engineering/master thesis in the subject of the project;
 • Participation in preparation of scientific reports and publications;
 • Acquiring new interdisciplinary knowledge that can be used in practice;
 • Certificate of the internship in the project and a recommendation letter;
 • The opportunity to join other projects, including international ones, conducted by DMC team;

How to apply:

Applications should be sent by email until February 17, 2020. to dr Magdalena Worsy-Kozak (magdalena.worsa-kozak@pwr.edu.pl), in the title of the email stating: “InAquaCity – praktyka”. The application should contain a short summary (up to 1500 words) presenting the applicant and showing his motivation to participate in the project.


Internship for students (InAquaCity) – polish version

Czas trwania praktyki: marzec – wrzesień 2020 r.
Liczba miejsc: maksymalnie 2.
Oczekiwane zaangażowanie: maksymalnie do 8h w tygodniu.

Oczekiwane umiejętności, predyspozycje i zainteresowania:

 • Student/ka studiów I-ego stopnia (preferowany Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii lub Wydział Inżynierii Środowiska);
 • Umiejętność samodzielnej pracy i analizy interdyscyplinarnych źródeł wiedzy;
 • Podstawowa wiedza z zakresu hydrogeologii, hydrologii, gospodarki wodnej;
 • Znajomość języka angielskiego (poziom B2);
 • Kreatywność i ciekawość, chęć samorozwoju zawodowego, otwartość na nowe doświadczenia i chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności;
 • Systematyczność i obowiązkowość, terminowe wywiązywanie się z przyjętych zadań;
 • Zainteresowanie celami zrównoważonego rozwoju i zagadnieniami zubożenia zasobów wodnych w związku ze zmianami klimatu;
 • Chęć rozwoju naukowego i kontynuacji obranej ścieżki na studiach magisterskich.

Oferujemy:

 • Współpracę w projekcie o praktycznym zastosowaniu w gospodarce (więcej informacji tutaj);
 • Możliwość realizacji pracy inżynierskiej / magisterskiej w tematyce projektu;
 • Współudział w raportach i publikacjach naukowych;
 • Zdobycie nowej interdyscyplinarnej wiedzy możliwej do praktycznego wykorzystania;
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki w projekcie wraz z listem rekomendacyjnym;
 • Możliwość włączenia się w prace nad innymi projektami, w tym międzynarodowymi, realizowanymi w zespole.

Aplikacje:

Aplikacje należy nadsyłać mailowo do dnia 17 lutego 2020r. do dr Magdaleny Worsy-Kozak (magdalena.worsa-kozak@pwr.edu.pl), w tytule e-maila podając: “InAquaCity – praktyka”. Aplikacja powinna zawierać krótki autoreferat (do 1500 słów) prezentujący aplikanta i przedstawiający jego motywację do wzięcia udziału w projekcie.